Từ lúc trưởng thành, Cô Ấy đã luôn tưởng tượng về một mái ấm hạnh