Từ những cái nhìn đâu tiên, khăn lụa đã chinh phục trái tìm của mọi