Lúc buồn, lúc tổn thương người ta luôn tìm đến những bài hát buồn, bài